Vedtægter for Silkeborg Zontaklub

Klubvedtægter for Silkeborg Zontaklub

Indledning

Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i et anerkendt erhverv eller profession, der i fællesskab arbejder på at fremme kvinders status.

§ 1 Navn

Silkeborg Zontaklub nr. 1397 Area 01, Danmark.

§ 2 Formål

· At forbedre kvinders status på det juridiske, politiske, økonomiske, sundheds-og erhvervsmæssige område gennem lokale projekter og ved at give bidrag til Zontas internationale projekter.

· At skabe et netværk for og mellem personer i forskellige erhverv.

Klubben er neutral med hensyn til partipolitik og religion.

§ 3 Klassificerede medlemmer

For at blive medlem af Zonta klubben kræves, at kandidaten har erfaring fra et job i anerkendt erhverv eller profession. Medlemmerne klassificeres efter deres erhvervsmæssige tilknytning som beskrevet i Zonta Internationals klassificeringsmanual The Zonta International Marian de Forest Membership Manual.

Ved optagelsen af nye medlemmer skal det sikres, at klubben har en bred fordeling på klassifikationer, således at klubbens samlede kompetencer kan fremme Zontas internationale mål optimalt.

Medlemmer fra andre Zonta klubber, der flytter til klubbens område, kan optages uanset klassifikation.

§ 4 Ikke erhvervsaktive medlemmer.

Selvom et medlem ikke længere er erhvervsaktiv, beholder medlemmet sin klassifikation.

Antallet af ikke klassificerede medlemmer bør ikke overstige 25 % af klubbens medlemstal.

§ 5 Optagelsesprocedure

Klubmedlemmer eller et dertil nedsat udvalg kan invitere personer til medlemskab. Personer, der ønsker medlemskab af klubben, kan også opfordres til at sende en ansøgning herom.

Forslag til optagelse fremsendes til klubbens medlemsudvalg/formand, der forelægger det for bestyrelsen. Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer modsætter sig forslaget, bortfalder det. Alle medlemskandidater, som opfylder kravene, skal behandles.
Klubbens medlemmer orienteres skriftligt om forslag til nye medlemmer og kan inden 10 dage meddele bestyrelsen en skriftlig og begrundet indsigelse.
Såfremt der foreligger 1 begrundet indsigelse, vurderer bestyrelsen, om forslaget til nyt medlem skal fremmes.

Et afvist forslag kan tidligst behandles på ny efter 2 år.
Klubbens medlemmer skal skriftligt orienteres om optagelsen af nye medlemmer.

§ 6 Medlemmernes Pligter
Den personlige kontakt mellem medlemmerne er grundlaget for klubbens virksomhed.
Klubbens medlemmer skal i videst muligt omfang deltage i klubbens møder.

Evt. afbud skal meddeles inden den aftalte frist.

Medlemmerne har pligt til at betale klubbens kontingent til det fastsatte tidspunkt.

§ 7 Ophør af medlemskab

Medlemskabet ophører, når den pågældende ikke længere er klassificeret, med mindre den pågældende har været medlem i 5 år eller længere.

Et medlem, der ikke betaler kontingent inden udgangen af april, udelukkes fra klubben.

Bestyrelsen træffer beslutning om en evt. udelukkelse og orienterer medlemmerne skriftligt om evt. ophør af medlemskab.

Udmeldelse skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 31.01. med virkning fra den 31.03.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formand, næstformand samt yderligere et antal bestyrelsesmedlemmer.

Formanden og næstformanden vælges direkte. Valgperioden er 1 eller 2 år og går fra 01.06 – 31.05.

Bestyrelsesmedlemmemes valgperiode er 1 eller 2 år. Det skal tilstræbes, at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år.

Et medlem kan højst sidde i en og samme bestyrelsesfunktion i 2 på hinanden følgende år, bortset fra kassereren, der kan varetage denne post i op til 4 på hinanden følgende år.

Bestyrelsen udpeger klubbens sekretær og kasserer enten blandt bestyrelsens medlemmer eller blandt klubbens medlemmer.
Valgperioden for klubbens revisor og revisorsuppleant er 1 år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Klubben tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Derudover er kassereren bemyndiget til at tegne Silkeborg Zonta klub i forhold til de økonomiske
dispositioner, der bliver aftalt på årsmødet, og på de løbende bestyrelsesmøder.

§ 9 Medlemsmøder

Der afholdes ordinært møde den anden onsdag i hver måned med undtagelse af juli
måned.

I det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt kan ordinært møde undtagelsesvis afholdes en anden dag end den sædvanlige.

§ 10 Årsmøde

På det ordinære møde i april afholdes årsmøde, hvor der tillige foretages valg til bestyrelse mv.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder beretning fra udvalgene
3. Fremlæggelse af regnskab og revisionens beretning
4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Nedsættelse af udvalg
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
9. Eventuelt

Mødet er beslutningsdygtigt, hvis mindst 1/4 af medlemmerne er til stede.

Klubben kan nedsætte udvalg med for eksempel følgende formål: At forestå valg, at
stille forslag til nye medlemmer, at skaffe penge til projekter, der fremmer kvinders
status, at forestå arrangementer mv. I forbindelse med nedsættelse af et udvalg skal udvalgets formål og sammensætning vedtages.

Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1 måned før årsmødet.

§ 11 Ekstraordinært årsmøde.

Såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne forlanger
det, skal der indkaldes til ekstraordinært årsmøde.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden samt en begrundelse for mødets afholdelse.

Beslutning om andet end det, der er anført i dagsordenen, kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutning herom.

§ 12 Afstemning

Afstemninger har alene gyldighed, når mindst 1/4 af medlemmerne deltager i afstemningen.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages
omvalg. Gentagen stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Såfremt dirigenten bestemmer det eller et enkelt medlem kræver det, skal afstemning foretages skriftligt.

Valg af kandidater blandt flere skal altid ske skriftligt.

§ 13 Regnskabsår

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret eller Zonta’s regnskabsår fra 1. maj til 30.
april.

Optagelsesgebyr og kontingent betales forud og forfalder til betaling umiddelbart efter årsmødet.

§ 14 Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan besluttes på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.

Ændringsforslag skal fremsendes skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage før mødet.

Forslag om ændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

§ 15 Ophør af klubben

Evt. planer om klubbens ophør meddeles straks til landsformanden. Hvis klubben i samarbejde med landsformanden har gjort, hvad de kunne for at undgå klubbens ophør, og alligevel beslutter dette, skal klubben informere govenor, som omgående informerer den internationale president og executive director.

Klubben skal opløses, såfremt beslutning herom træffes på et ordinært eller ekstraordinært møde samt et efterfølgende møde mindst 14 dage og højest 28 dage efter det første mødes afholdelse.

På begge møder skal 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemme for opløsningen.

Klubbens evt. midler skal betales til et serviceprojekt i Zonta Area 01 eller til et serviceprojekt i Zonta Intenational.

Klubbens beslutning meddeles govenor og landsformard. Klubbens arkivmateriale skal opbevares efter nærmere aftale med govenor og landsformanden.

Revideret maj 2013 og januar 2016 af Anna Marie Holst og Helle Svendsen. Opdateret af bestyrelsen den 24. april 2020 med vedtægtsændring i §7 som foreslået medlemmerne direkte pr. mail den 25. marts 2020, efter at der ikke har været nogle indsigelser hertil.